DTS veilig werken Disclaimer

De website van Visionhost is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie – worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van DTS Veilig Werken, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van DTS Veilig Werken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.DTS Veilig Werken behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

DTS Veilig Werken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.DTS Veilig Werken kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanDTS Veilig Werken.

DTS Veilig Werken is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Henk Jan DoffDTS veilig werken Disclaimer